Endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Skjåk kommune

Offentleg høyring og ettersyn: Endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Skjåk kommune.

Klikk for stort bilde

Offentleg høyring og ettersyn: Endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Skjåk kommune.

Tildeling av fellingsløyver på elg, hjort og rådyr er styrt gjennom bestandsplan for dei to godkjente valda innan Skjåk kommune. Bestandsplanen skal følgje kommunale målsettingar for utvikling av hjorteviltbestandene i høve til «forvaltningsplan for elg, hjort og rådyr i Skjåk kommune».
For å oppnå måla i bestandsplanen og forvaltningsplanen er tildeling av fellingsløyver det viktigaste virkemiddelet. Minsteareala må derfor vera tilpassa hjorteviltstamma sin storleik. Den austlege delen av Skjåk kommune har dei største tettleikane av hjortevilt. Av den grunn er det hensiktsmessig med ulikt minsteareal for dei to valda.

Areal bak kvart fellingsløyve i førre planperiode:

Klikk for stort bilde

 

 

 

Forslag til nytt minsteareal: Endring innan Skjåk Almenning, hjort frå 6000 da til 4000 da, rådyr frå 5000 da til 4500 da. Ingen endring innan Skjåk utmarksråd (vart endra i 2012).

Hele/deler av kommunen Elg minsteareal daa Hjort minsteareal daa Rådyr minsteareal daa
Skjåk Almenning 3500 4000 4500
Skjåk utmarksråd 2000 1000 1500

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145