Skjåk helsestasjon

  

Helsestasjonens mål

Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hjå barn, og fremme barnas fysiske og psykiske helse. Vi gjev råd og rettleiing i alt som har med barn og gjere. Vi tek sikte på å oppdage avvikande utvikling så tidleg som mogleg. Vi arbeidar etter helsedirektoratetsveileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjeneste.
Les også artikkel om den nye helsestasjonstenesta (Lom og Skjåk helsestasjon) som er under utarbeiding.

Teieplikt

Personalet ved helsestasjonen har teiieplikt etter helsepersonellova.
Dersom andre samarbeidspartnere skal komme inn i bildet, må foreldre gjeva sitt samtykke til det. Eit munnleg samtykke er like gjeldande som eit skrifteleg.
 

Helsestasjonstenestas samarbeidspartnere

Helsestasjonstenestas viktigaste samarbeidspartnere er foreldra /foresatte, jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, barnehage, skule, tannhelsetenesta,  PPT( pedagogisk-psykologisk teneste), BUP (barne og ungdomspsykiatri) og habiliterigstenesta.
  • Jordmortenesta
  • Barnekontroller
  • Skulehelseteneste
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Reisevaksinering/smittevern

Helsestasjonen i Skjåk har helsesystre og jordmor.

Opningstid

Vi har ope kontortid kvar tysdag mellom kl. 09.00-11.00, om ikkje noko anna er opplyst. Her treng du ikkje timebestilling. 

Personell knyttet til Skjåk helsestasjon
Tittel Navn Telefon E-post
Tenesteleiar/helsesjukepleiar Eli Skjåk Teigum 902 41 735 Kontakt
Helsesjukepleiar Aud Jotun 908 48 548 Kontakt
Helsesjukepleiar Rannveig Brennhaug 61 21 70 00 Kontakt
Jordmor Eldri Engdal 952 71 959 Kontakt
Fysioterapeut Elisabeth Lunde 905 06 257 Kontakt

Artikkelliste

Kontakt

Eli Skjåk Teigum
Tenesteleiar/helsesjukepleiar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 902 41 735

Tenesteleiar for helsestasjon, jordmor og legekontoret.