Demensomsorg

Demensomsorg

I Skjåk kommune har vi oppretta eit tverrfagleg hukommelsesteam som består av sjukepleierer/spesialsjukepleiere og helsefagarbeidere, både frå heimetenesta og institusjon med tett samarbeid med fastlegane og tildelingskontor

Vi tilbyr;

  • Vi tilbyr heimebesøk med fokus på kartlegging og utreding av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og veiledning knytt til diagnose, oppfølging og behandling, til brukare og pårørande
  • Vi har oversikt over relevante tilbod og tenester i kommuna og spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon:

Heimetenesta og tildelingskontoret vil formidle kontakt til hukommelsesteamet

Meir informasjon kan du finne Veiviser Demens si heimeside