Publisert 21.02.2019
TLS_Nordberg skule_2

Skulen blir selt til høgstbydande. Eigedomen er sjølveigartomt, har stort uteområde og gode moglegheiter for vidare utvikling. Det er også gode moglegheiter for turar og friluftsliv i nærområdet.

Publisert 18.02.2019
Varsling 24

Skjåk kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbyggjarar i samband med hendingar som til dømes flaum, stenging av kommunal vassforsyning, kokevarsling for drikkevatn, stengde vegar, evakuering og andre situasjonar som krev rask informasjon. Varslingar blir sendt på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Publisert 15.02.2019
Rekneskapen
Publisert 11.02.2019

Vi søkjer etter sommarvikarar for våre tenester. Vi ynskjer oss sjukepleiarar/vernepleiarar, helsefagarbeidarar/ hjelpepleiarar/ omsorgsarbeidarar og andre som har erfaring frå tilsvarande arbeid innan pleie og omsorg, men andre kan og søkje. Søkjarar over 18 år vil bli prioritert. Vi oppmodar studentar innan helse til å søkje.

Publisert 08.02.2019
Glade bokeigarar

Torsdag kveld vart boka "Frå Høgfossen ein arv" av Ivar Teigum lansert på biblioteket. Det var, og er fortsatt, stor interesse for boka. 65 personar kom på lanseringa av boka som Skjåk Energi har gjeve ut.

Publisert 08.02.2019
Helse

Frå 7. februar kom ei ny ordning om eit felles prosjekt med regional legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sjukehuset innlandet ved prehospitale tenester i stand.

  Publisert 08.02.2019
  bismo_utsikt_vinter

  Formannskapet i Skjåk vedtok i 2013 retningsliner for bruk av kommunale friareal i Skjåk. Dette er retningsliner som ikkje er juridisk bindande, men innhaldet i retningslinene er forankra i anna lovverk og forskrifter.

  Publisert 08.02.2019
  Larlinger

  Søknadsfrist 8. mars 2019

  Publisert 01.02.2019
  Servicetorget 1
  Publisert 31.01.2019
  Skutlein

  Utgard (kaféen) måndag 11. februar kl. 19.

  Forslaget til ny fjellov er no på høyring med høyringsfrist 28. februar. Kva vil forslaget til ny fjellov bety for innbyggjarar og bruksrettshavarar? 

  Spørsmålet er aktuelt også for gardbrukarar i Skjåk med bruksrett i statsallmenningane i Lom.