Jordleige

Eigaren av landbruksareal kan velje å oppfylle driveplikta ved å leige ut jorda. Etter jordlova § 8 må jorda leigast bort i minst 10 år av gangen. Avtala om bortleige må vere skriftleg og uoppseieleg frå eigaren si side. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar. Avtalar som ikkje oppfyller desse krava kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller overfor myndigheitene. 

Når avtala er inngått skal eigar sende kopi av avtala til landbrukskontoret. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til regelverket. 

Mal - Avtale om leige av jord (PDF, 13 kB)

 

Regelverk:

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496