Produksjonstilskot i jordbruket

 

Produksjonstilskot er ei felles nemning for fleire ulike tilskotsordningar som foretak som driv vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Føremålet med produksjonstilskot etter forskrifta er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsetjingar Stortinget har trukke opp. Det er delmål for kvar ordning, mellom anna å styrke og jevne ut inntektene mellom ulike produksjonar, skjøtte kulturlandskapet og stimulere til beiting. Tilskot til avløysing ved ferie og fritid er ei refusjonsordning som skal gje jordbruksføretak moglegheit til å ta ut ferie og fritid.

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane:

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskot til små og mellomstore mjølkebruk
 • Tilskot for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Du søker også om tilskot til avløysing ved ferie og fritid i same søknadsskjema. 

Det er to søknadsfristar og ei utbetaling av produksjons- og avløysartilskot per år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknadsskjema og meir info om ordninga finn du her:

Det er landbrukskontoret som behandlar søknadar om produksjonstilskot. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til ordninga eller ønsker rettleiing til søknaden. 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458