Eldrerådet

Formålet med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er å sikre eldre innverknad i saker som gjeld levekåra for eldre. Eldreråd er eit rådgjevande organ.

Viktige stikkord for eldrerådet:

  • I kvar kommune skal det vere eit kommunalt eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.
  • Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen
  • Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
  • Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.

Sjå her for Møtekalender og oversikt på medlemmar for eldrerådet

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway