Oversikt over søknadsfristar

Tilskot til landbruksverksemd

 

Produksjonstilskot

15. mars og 15. oktober

Regionale miljøtilskot

15. oktober

Tilskot til prosjekt/tiltak i landbruket

 

Miljøtiltak - kulturlandskap og forureining (SMIL)

1. juni

Drenering av jordbruksjord

Fortløpande

Tiltak i beiteområde

1. juni

Investeringstilskot (Innovasjon Norge)

Fortløpande

Tilskot frå næringsfond i Lom kommune

Fortløpande

Tilskot frå næringsfond i Skjåk kommune

Fortløpande

Velferdsordningar og erstatningsordningar

 

Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

15. oktober og 10. januar

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Seinast 12 mnd etter siste dag i perioden ein søker tilskot for

Tilskot ved produksjonssvikt

31. oktober

Erstatning for sau drept av freda rovvilt

1. november

Tidlegpensjon

Fortløpande