Lom og Skjåk tildelingskontor

Treng du, eller nokon du kjenner, tenester frå Pleie og omsorgstenesta i Lom eller Skjåk, skal dei ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor.

Viktig informasjon om tildelingskontorets beredskap i samband med smitteverntiltak grunna covid-19 pandemien finn du i eigen artikkel på toppen av denne sida!

Diverse søknadsskjema:

Kva er tildelingskontoret?

Tildelingskontoret fattar vedtak om tenester ut frå gjeldande lovverk og Kvalitetsstandardane for tildeling av tenester i Pleie- og omsorg i Lom og Skjåk kommune. Dei har eit tverrfagleg samarbeid med Skjåkheimen, Helseheimen i Lom, heimetenestene, fastleger og andre relevante partar. 

Tildelingskontoret saksbehandlar søknadar om desse tenestene:

 • Avlastningstiltak (t.d. døgnopphald eller støttekontakt)
 • Døgnopphald på sjukeheim
 • Rehabilitering (t.d. i form av døgnopphald eller kvardagsrehabilitering)
 • Praktisk bistand til reinhald eller andre oppgåver i heimen
 • Heimesjukepleie til helsetenester i heimen
 • Velferdsteknologi (t.d. tryggleiksalarm og medisindispenser)
 • Personleg assistent
 • BPA (Brukarstyrt personleg assistanse)
 • Støttekontakt
 • Butilbod (t.d. omsorgsbustad eller bufellesskap)
 • Dagsenter (t.d. dagtilbod for demente eller utviklingshemma)
 • Habilitering (t.d. i form av miljøarbeid i heimen)
 • Individuell plan og ansvarsgruppe
 • Ledsagerbevis
 • Matombringing
 • Omsorgsstønad
 • Parkeringsbevis for forflytningshemma (Søknadsskjema kan du få på tildelingskontoret.)

Tildelingskontoret for Lom og Skjåk har ikkje ope for publikum, men kan gjere avtale med innbyggjarar etter behov. Dette kan vere rådgjeving, hjelp til å fylle ut søknadar/ klagesakar og anna. 

Prisar på tenester finn du under menypunkt Gebyrer

Kontakt

Kathrine Brandsar
Saksbehandlar tildelingskontoret
Telefon 948 48 724
Ann Kristin Auale
Saksbehandlar Tildelingskontoret
Telefon 905 62 291
Mobil 905 62 291

Opningstider

 • Måndag: 09.00-15.00
 • Tysdag:  09.00-15.00
 • Onsdag: kun etter avtale
 • Torsdag: 09.00-15.00
 • Fredag:  kun etter avtale