Lom og Skjåk tildelingskontor

Treng du, eller nokon du kjenner, tenester frå Pleie og omsorgstenesta i Lom eller Skjåk, skal dei ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor.

Lom og Skjåk tildelingskontor

Korleis kontakte tildelingskontoret:

Tildelingskontoret for Lom og Skjåk har ikkje ope for publikum, men kan gjere avtale med innbyggjarar etter behov. Dette kan vere rådgjeving, hjelp til å fylle ut søknadar/ klagesakar og anna. Ynskjer du å møte ein saksbehandlar skal dette avtalast på førehand, anten på telefon eller e-post: tildelingskontoret@skjaak.kommune.no 

Kva er tildelingskontoret?

Tildelingskontoret fattar vedtak om tenester ut frå gjeldande lovverk og Kvalitetsstandardane for tildeling av tenester i Pleie- og omsorg i Lom og Skjåk kommune. Dei har eit tverrfagleg samarbeid med Skjåkheimen, Helseheimen i Lom, heimetenestene, fastleger og andre relevante partar. 

Diverse søknadsskjema:

Tildelingskontoret saksbehandlar søknadar om desse tenestene:

 • Avlastningstiltak (t.d. døgnopphald eller støttekontakt)
 • Døgnopphald på sjukeheim
 • Rehabilitering (t.d. i form av døgnopphald eller kvardagsrehabilitering)
 • Praktisk bistand til reinhald eller andre oppgåver i heimen
 • Heimesjukepleie til helsetenester i heimen
 • Velferdsteknologi (t.d. tryggleiksalarm og medisindispenser)
 • Personleg assistent
 • BPA (Brukarstyrt personleg assistanse)
 • Støttekontakt
 • Butilbod (t.d. omsorgsbustad eller bufellesskap)
 • Dagsenter (t.d. dagtilbod for demente eller utviklingshemma)
 • Habilitering (t.d. i form av miljøarbeid i heimen)
 • Individuell plan og ansvarsgruppe
 • Ledsagerbevis
 • Matombringing
 • Omsorgsstønad
 • Parkeringsbevis for forflytningshemma (Søknadsskjema kan du få på tildelingskontoret.)

Prisar på tenester finn du under menypunkt Gebyrer

Opningstider

 • Måndag: 09.00-15.00
 • Tysdag:  09.00-15.00
 • Onsdag: kun etter avtale
 • Torsdag: 09.00-15.00
 • Fredag:  kun etter avtale