Lom og Skjåk tildelingskontor

Treng du, eller nokon du kjenner, tenester frå Pleie og omsorgstenesta i Lom eller Skjåk, skal dei ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor.

Korleis kontakte tildelingskontoret

Tildelingskontoret for Lom og Skjåk har ikkje ope for publikum, men kan gjere avtale med innbyggjarar etter behov. Dette kan vere rådgjeving, hjelp til å fylle ut søknadar/ klagesakar og anna. Ynskjer du å møte ein saksbehandlar skal dette avtalast på førehand, anten på telefon eller e-post: tildelingskontoret@skjaak.kommune.no 

Kva er tildelingskontoret?

Tildelingskontoret fattar vedtak om tenester ut frå gjeldande lovverk og Kvalitetsstandardane for tildeling av tenester i Pleie- og omsorg i Lom og Skjåk kommune. Dei har eit tverrfagleg samarbeid med Skjåkheimen, Helseheimen i Lom, heimetenestene, fastleger og andre relevante partar. 

Diverse søknadsskjema:

Tildelingskontoret saksbehandlar søknadar om desse tenestene:

 • Avlastningstiltak (t.d. døgnopphald eller støttekontakt)
 • Døgnopphald på sjukeheim
 • Rehabilitering (t.d. i form av døgnopphald eller kvardagsrehabilitering)
 • Praktisk bistand til reinhald eller andre oppgåver i heimen
 • Heimesjukepleie til helsetenester i heimen
 • Velferdsteknologi (t.d. tryggleiksalarm og medisindispenser)
 • Personleg assistent
 • BPA (Brukarstyrt personleg assistanse)
 • Støttekontakt
 • Butilbod (t.d. omsorgsbustad eller bufellesskap)
 • Dagsenter (t.d. dagtilbod for demente eller utviklingshemma)
 • Habilitering (t.d. i form av miljøarbeid i heimen)
 • Individuell plan og ansvarsgruppe
 • Ledsagerbevis. Les om digitalt ledsagarbevis på vedlagt lenke 
 • Matombringing
 • Omsorgsstønad
 • Parkeringsbevis for forflytningshemma (Søknadsskjema kan du få på tildelingskontoret.)

Prisar på tenester finn du under menypunkt Gebyrer

Opningstider

 • Måndag: 09.00-15.00
 • Tysdag:  09.00-15.00
 • Onsdag: kun etter avtale
 • Torsdag: 09.00-15.00
 • Fredag:  kun etter avtale